Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: IJmuidense Rondvaart Maatschappij B.V., Trawlerkade 94, 1976 CC, IJmuiden (KvK nr. 34096933). Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam met ingang van 16-02-2005 onder nr. 34096933.

* Deze voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. IJmuidense Rondvaart Maatschappij: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de IJmuidense Rondvaart Maatschappij en een cliënt waarop de IJmuidense Rondvaart Maatschappij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatische voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de kapitein in functie.
 2. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.
 3. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.
 4. Cliënt dient alle aanwijzingen van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en kassahuis kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 5 Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden de extra gemaakte kosten door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aan cliënt doorberekend.
 2. Bij overschrijding van de afvaartijd komt het eerste kwartier voor rekening van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt cliënt extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend, en ander opvarend personeel. Uitgezonderd van artikel 5 lid 2 zijn de rondvaart en de watertaxidiensten.
 3. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 6 Betaling

 1. De cliënt betaalt bij het ondertekenen van de overeenkomst 75% van de totaalprijs aan, met een minimum van € 160,-. De resterende vaarprijs zal voorafgaand aan de rondvaart contant of per banktransfer of per elektronische betaling aan de kassa van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft de IJmuidense Rondvaart Maatschappij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Catering

 1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen de IJmuidense Rondvaart Maatschappij en cliënt.
 2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
 3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 120,-.

Artikel 8 Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.
 2. Bij annulering van 6 weken voor vaartochtdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 25% te betalen.
 4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 50% te betalen.
 5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 75% te betalen.
 6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de vaartochtdatum is cliënt verplicht 100% te betalen.
 7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 Deelannulering

 1. Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijk aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan de vaartocht kosteloos worden aangebracht. Na verloop van voornoemde tijd geldt de laatst bekende groepsgrootte.
 2. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
 3. Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de vaartocht zijn aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. De kapitein in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid IJmuidense Rondvaart Maatschappij

 1. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
 2. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
 3. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van client ontstaan bij het betreden van een afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt een afvaartsteiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.
 4. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
 5. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 6. Voor zover de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 7. Voor zover de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij of derden.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij of zijn medewerkers berokkent.
 3. Alle door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.
 4. Cliënt vrijwaart de IJmuidense Rondvaart Maatschappij van schadeclaims door derden.

Artikel 12 Klachten

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de vaartocht schriftelijk bij de IJmuidense Rondvaart Maatschappij te worden ingediend.
 2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de vaartocht worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.
 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterin het Arrondissement te Haarlem.